Bon Itskhaq, fill de Vivà, jueu, ven a Girbert Isarn un alou situat dins els murs de la ciutat de Barcelona, al lloc dit Aladins, sota el castell de Regomir, per 14 mancusos d’or de moneda i pes corrents a Barcelona.

Text hebreu

(Jo, Itskhaq, fill de Xaltiel, vaig fer aquesta venta a ‘don’ Gibert Isarn per 14 peces d’or de la moneda ‘enees’ (mancús)[a], pesades una a una, a raó de 10 per unça, de la mesura que hi ha en aquest territori, situat en un lloc anomenat Regomir. Jo li vaig vendre tot tal com està estipulat més amunt, en el seu escrit (text en llatí), sense cap reserva en aquest món. Ell m’incita a facilitar, davant d’ell o davant dels seus representants, qualsevol dificultat que pogués sorgir per raó d’aquesta venda, per la compra feta davant dels nostres testimonis sotasignats per mestre Itskhaq. Hem escrit i signat la present acta aquest dimarts, novè dia dels mes de Tamuz, l’any 827/ de l’era de la Creació (27 de juny de 1067), segons el còmput que nosaltres seguim aquí, a la vila de Barcelona. Tot el que s’ha escrit aquí és ferm i valedor. (Signat:) Natan, fill de rabí Iehudà [signe]; Xelomó, fill de rabí Iehudà [signe].)

a. Miret i Schwab llegiren ‘mines’ i ho interpretaren com una abreviatura de mancús. En realitat es tracta dels mancusos de Barcelona encunyats per Enees. Vegeu doc. núm. 2 del present regest.

Ben Itskhaq, jueu, la seva esposa, Reina, i la seva sogra, Bonafilla, reconeixen un deute a favor de Raimon Guillem i Raimon Desplegad. Empenyoren unes terres que tenen a Barcelona, en el terme de Trullols.

Text hebreu

(Nosaltres, els testimonis sotasignats, hem comprat del senyor Itskhaq ha Sefardí, de la seva esposa, Reina, i de la senyora Bonafilla Khumasa[nu], per a ‘don’ Ramon Guillem Ferran i per a ‘don’ Ramon Desplegad, aquesta casa, descrita més amunt, en l’escriptura dels gentils (text en llatí). L’hem escrit i signat perquè serveixi de prova i de títol de propietat. (Signat:) Zerakhia ha Leví, fill de Xem Tov; Xem Tov, fill de Moixé.)

Intercanvi d’unes terres a Barcelona entre Bonhom, jueu, i Miró Guadall i la seva dona, Ermessenda.

Text hebreu

(Jo, Reina, filla de mestre Xaltiel, i jo, Guerxom, fill de mestre Moixé, el seu marit, hem fet amb ‘don’ Mir Guadall i la esposa, ‘dona’ Ermessenda, un intercanvi del seu camp amb el nostre camp, com està estipulat més amunt, en el seu escrit (text en llatí). Al seu camp, que ha intercanviat, li hem afegit 10 peces d’or de la moneda ‘enees’ (mancús de Barcelona)[a] que són 10 l’unça, en pes corrent. Hem acceptat signar el divendres 10 del mes de Kheixvan de l’any 822 de l’era de la Creació (26 d’octubre de 1061), segons el còmput que seguim aquí, a la vila de Barcelona. La transacció s’ha portat a terme davant nosaltres els sotasignats. Escrit i signat: Natan, fill de mestre Iehudà [signe]; Xelomó, fill de mestre Nakhman).

a. Miret i Schwab llegiren ‘mines’ i ho interpretaren com una abreviatura de mancús. En realitat es tracta d’un mancús encunyat a Barcelona per Enees i d’aquí el nom de la moneda en aquest text.

Amat Aldric i la seva dona, Adaledi, reconeixen un deute de 470 mancusos d’or cuit a Iussifia, jueu. Empenyoren les propietats que tenen a Barcelona, a Santa Eulàlia de Provençana.

Text hebreu
25 octubre 2008

“Nosaltres, Moixé i Nekhemia, fills de mestre Iossifia, hem redactat aquest contracte arran de l’escrit que tenim a les mans, constituït per ‘don’ Amat Aldric al nostre mestre, nostre pare difunt. Nosaltres l’hem establert per a ‘don’ Arnau Girbert, per tal de constituir el seu dret de propietat sobre el terreny que li venem amb caràcter provisional; ja que no podíem desproveir-lo dels documents constituïts al nostre pare per ‘don’ Amat Aldric, perquè s’hi parla d’altres terrenys que li ha venut ‘don’ Amat Aldric. Li hem redactat aquesta escriptura amb les seves signatures, sense res de menys ni de més. Hem consentit que els testimonis jueus i no jueus la signin amb el seu notari. (Signat:) Azaria, fill de mestre Iossef; Natan, fill de mestre Xelomó; Xelomó, fill de mestre Iehudà; Xelomó, fill de mestre Natanel”.