Vidal, jueu, i la seva esposa, Preciosa, venen a Pere i Bertran, fills de Bertran de Sebisa, 2 mujades menys una quarta de vinya situades al territori de Barcelona, al lloc dit Torre Destral, pel preu de 49 morabatins aiadins d’or.

Text hebreu

(Jo, Itskhaq, fill de Xelomò, reconec que amb la meva esposa hem venut una vinya, tal com està estipulat més amunt, en el seu escrit (text en llatí). Nosaltres, els testimonis sotasigats, hem comprat de la senyora Preciosa, filla del mestre Benvenist i esposa del mestre Itskhaq, fill de Xelomó. Hem venut la seva vinya, que és de la muller de […], senyora Bona Dona, muller de mestre Benvenist, fill de mestre Itskhaq […], als fills de ‘don’ Bertran de Sa […]besa; i ens va ordenar escriure i signar perquè els consti. Ezra, fill de Barzilai […] testimoni. Iossef, fill de Nakhman, beneïda sigui la seva memòria.)