Xaltiel Gracià, la seva dona, Dolça, i els seus germans, Vidal i Bonastruc, fills de Lobell Gracià, venen 3 masos situats a Llanera, a Sant Boi de Llobregat, a Bernat Rapàs.

Per ordre del notari Amad, he transcrit els noms següents d’un altre escrit: Moixé, fill de mestre Itskhaq, Xaltiel, fill de mestre Itskhaq, reconeix[en]; Vidal, fill de mestre Itskhaq, beneïda sigui la seva memòria! reconeix aquesta venda. Bondia, fill de mestre d’Itskhaq, beneïda sigui la seva memòria!, davant nostre, els testimonis sotasignats, la distingida senyora Bonadona, senyora Salma, dona del noble Xaltiel, ha ordenat signar aquesta acta de venda; i hem signat segons la seva ordre i amb el seu consentiment. (Signat:) Abuoi […] Samia, testimoni; Avraham, fill de mestre Itskhaq ha Leví, testimoni. L’escriba: Itskhaq.

Trasllat del 29 de juliol de l’any 1237, en què Xaltiel Gracià, la seva dona, Dolça, i els seus germans, Vidal i Bonastruc, fills de Lobell Gracià, concedeixen a Bernat Rapàs, la tinença d’una masia situada a Llanera, a Sant Boi de Llobregat.

Text hebreu i imatge Santa Anna, carp. 3, núm. 342

Per ordre del escrivà Amad, he transcrit els noms escrits del document: Vidal, fill de mestre Itskhaq, beneïda sigui la seva memòria! Xaltiel, fill de mestre Itskhaq, beneïda sigui la seva memòria! Moixé, reconeix davant nostre, els testimonis sotasignats, la distingida senyora Reina i la senyora Dolça, tot el aquí hi ha escrit. Nekhemia Avraham, fill de mestre Itskhaq ha Leví, testimoni. Itskhaq, l’escrivà.